Passage-School

Kernprincipe 
Passage-school begeleidt mensen die zich geroepen voelen de bijeenkomsten te volgen die op wisselende locaties in het land worden gehouden. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het proces naar een innerlijke groei waarbij lesboeken en het aanreiken van energie een bijdrage leveren aan een verdere bewustzijnsontwikkeling.

Activiteiten door medewerkers 
De werkzaamheden worden verricht door medewerkers van de stichting Passage-school die dat op vrijwillige basis doen en veelal ook de samenkomsten volgen. 
De medewerkers zijn onderverdeeld in diverse netwerkgroepen die passen bij ieders persoonlijke ontwikkeling. In die groepen houdt men zich met verschillende activiteiten bezig zoals het bestuderen van boeken, creatieve uitingen zoals theater, kleinkunst en film. Verder is er het dagelijks bestuur en zijn er medewerkers die op verzoek energie doorgeven. De komende jaren zullen die activiteiten zich ver­der uitkristalliseren en verder vorm krijgen. 

Passage-school is in oktober 2015 opgericht en heeft een globaal beleidsplan opgesteld omdat we met dit concept nog in de opstartfase zitten. Naarmate de ontwikkelingen verder gaan zal het beleid voor de jaren vanaf 2017 meer helder worden en in een nieuw beleidsplan vastgelegd en gepubliceerd worden.

Activiteiten afgelopen jaren:
* Periode: vanaf oprichting stichting Passage-school op 25 nov. 2015 t/m 31 dec 2015
Activiteiten 2016
*
 Activiteiten 2017
*
 Activiteiten 2018

Financiën 
Passage-school heeft geen winstoogmerk en werkt met vrijwilligers. 
De verkopen van boeken, kaar­ten en ander materiaal zijn tegen kostprijs. 
De bezoekers van de bijeenkomsten kunnen een vrij­willige bijdrage leveren na een samenkomst of energiebehandeling, waarvoor een mand in de zaal staat. 
Het vermogen van de stichting Passage-school staat volledig ten dienste aan de zaalhuur, materiaal en apparatuur voor activiteiten, reiskosten en het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. 
Ten minste een keer per jaar wordt er uitgebreid verslag over de financiën uitgebracht en per maand een beknopt overzicht voor de medewerkers in de nieuwsbrief.

Stichting Passage-school is een door de belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), wat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is en wij hierover geen belasting verschuldigd zijn. Uw gift komt dus volledig ten goede aan onze werkzaamheden .

Bestuur 
Het bestuur van Passage-school bestaat uit: 
Voorzitter:               mevr. C. Jansen
Secretaris:               mevr. J.A. Anbergen 
Penningmeester:   dhr. G.J.M. Hutten